Ana içeriğe atla

2021 ve 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILLARI İÇİN ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

(KA103-2019 ve KA1032020 Projeleri Ortak İlan)

Erasmus + Programı kapsamında 2021 ve 2022 Akademik Yılları için Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz, 15 Nisan 2021 tarihine kadar Üniversitemiz Erasmus Ofisine başvuruda bulunabilirler.

Pandemi nedeniyle evraklarını elden teslim edemeyen öğrencilerin Erasmus Ofisine başvuru evrakını postayla iletmeleri mümkün olmakla birlikte, postadaki gecikmeler veya başka gerekçelerle son başvuru tarihinden sonra gelen başvuruların dikkate alınmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Süreç takvimi aşağıdaki gibi işleyecektir.

İlan tarihi

18.03.2021

Başvuru tarihi

18.03.2021

Son başvuru tarihi

15.04.2021

Değerlendirme sonucu ilanı

21.04.2021

 

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerimizin kendi akademik birimlerindeki Erasmus koordinatörleriyle görüşerek yapmak istedikleri stajın aldıkları eğitimi desteklediğine ilişkin onay almaları gerekmektedir. (Başvuru belgesinde onay kısmı bulunmaktadır.)  

Başvuru formunu lütfen tıklayarak indiriniz!   

Bu ilan kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler 2019 ve 2020 Yılı Projeleri kapsamında yürütüldüğünden kuralların 2019 ve 2020 Yılı Projeleri kuralları çerçevesinde belirlendiği unutulmamalıdır. Bu nedenle başvuru esnasında hangi döneme ait proje kapsamında başvuru yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

Hibe verilmesi öngörülen staj süresi en fazla 3 aydır. Staj süreleri 60 günden az olamaz. Mücbir sebepler dışında 60 günden az gerçekleşmiş stajlar için yapılan ödemeler geri alınır.

Faaliyete katılım sağlanabilecek dönem, Mayıs 2022’de son bulduğundan her iki proje kapsamında gerçekleşecek stajlara ait her türlü iş ve işlemin 15 Mayıs 2022 tarihinden önce bitirilmiş olması gerekir. Bu tarih sonrasında dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Her bölümden yeteri kadar uygun başvuru olması halinde hibenin akademik birimlere eşit şekilde dağıtılması mümkün olmadığından, daha önceden hareketlilikten faydalanamayan akademik birimlere öncelik verilmek suretiyle hibe dağıtımı gerçekleştirilir.

Geçtiğimiz yıl Üniversitemizden Erasmus ile yurtdışına giden ve hareketliliklerini tamamlayamadan dönemlerini üniversitemizde tamamlamak zorunda kalan öğrenciler talep ettikleri takdirde yeniden başvurabilirler. Bu durumda bu öğrencilerin puanları kırılmayacaktır.

Değerlendirmede esas alınacak dil puanı üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu Erasmus Dil sınavından elde edilen puandır. Bu puana sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu daha önceki bir dil sınavını veya geçerli başka bir dil belgesini başvurularında sunabilirler. Bu durumda YÖK tarafından kullanılan dönüştürme tablolarındaki dönüştürülmüş puanlar esas alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

İLAN TARİHİ: 18/03/2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 15/04/2021

Sonuçlara itiraz süresi sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde dilekçe ile ASBU Erasmus Ofisine yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru formu ve diğer başvuru evraklarıyla bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak, ilgili akademik birimin Erasmus Koordinatörüne (Fakülte / Enstitü / Yüksekokul) onaylatılarak, Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER.

1- Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu (İndirmek için sayfa yukarısına bakınız.)

2- Staj yapılacak olan yerden alınmış kabul mektubu (Davet mektubu staj süresini içermelidir)

3- Transkript

4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (19 Nisanda yapılacak  Erasmus Dil Sınavına girmeyenler için)

Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste, ASBU Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir. 

GENEL HÜKÜMLER

 • “Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde2 belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar”  (Bkz. Ulusal Ajansın Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı https://www.ua.gov.tr/media/lzpfshol/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf )

 • Yararlanıcılar, stajları bitmeden Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda, Proje süresini aşmadığı takdirde bu talepleri kabul edilebilir.  Üniversitemiz daha çok sayıda öğrencinin Erasmus hibesinden istifade edebilmesi amacıyla öğrencilerin en fazla 3 ay için hareketliliğe katılmalarını desteklemektir.
 • Ders dönemlerindeki öğrenciler ders döneminde staj yapmak istedikleri takdirde kendi akademik birimlerinden izin almak zorundadırlar. İzin alınmamış ders dönemindeki stajlar Komisyonca değerlendirmeye alınmaz.
 • Hareketliliğe katılan ancak stajını Mücbir bir sebep olmadıkça 60 gün dolmadan tamamlamayarak geri dönen veya dönüşünde katılım sertifikası sunamayan öğrenciler aldıkları hibeyi iade etmek zorundadırlar.
 • Öğrenciler, yetişkin bireyler olarak seyahatleriyle ilgili her türlü iş ve işlemden birinci derecede sorumludurlar. Erasmus Ofisi konuyla ilgili sadece tecrübe paylaşımında bulunabilir.
 • Mevcut Pandemi koşulları nedeniyle öğrencilerimizin her türlü beklenmedik durumu göz önüne alarak başvurmaları yerinde olacaktır. Hareketliliğin yüz yüze yapılamadığı durumlarda uzaktan hareketlilik yapılması mümkündür.  Fiziksel olarak haraketliliğin mümkün olmadığı böyle bir durumda hibenin geri ödenmesi dahil olmak üzere Ulusal Ajans tarafından belirlenen kuralları geçerli olacağı not edilmelidir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif/genel akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 olması,
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif/genel akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 olması gerekir.
 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken Staj Hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2021-2022 akademik yılı Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik başarı düzeyi : % 50
 • Dil seviyesi : % 50

(Toplam yüz puan üzerinden)

 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce Erasmus hareketliliğinden yararlananlara (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılanlara: -10 puan
 • Üniversitemiz Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlara: -5 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrencilere: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayanlara: -10 ( Feragat süresi sonuçların ilan tarihinden sonraki 7 gündür. Bu süre zarfında feragat beyanında bulunmayan kişilere bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.)
 • Üniversitemizin Değişim Koordinatörünün aldığı karar uyarınca, Balkan ülkelerindeki üniversitelere Erasmus hibesi kullanarak hareketliliğe katılmış öğrencilere sonraki başvurularında negatif puan uygulamasına gidilmez. Söz konusu Balkan ülkeleri aşağıda belirtilmektedir.
 • Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan,

 KONTENJANLAR:

Daha önce Erasmus hareketliliğinden öğrencileri istifade edememiş üniversitemizdeki bölümlere/programlara öncelik verilmek suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Başvurular arasında yapılacak olan değerlendirme Proje yılları arasında ayrı ayrı yapılacaktır. 2019 Yılı Projesi için 5 asil 5 yedek, 2019 Yılı Projesi için 4 asil 4 yedek kontenjan tahsis edilmiştir. Başvurulardaki staj sürelerine göre talep edilen hibe miktarının artması durumunda ilave kontenjanlar tahsis edilebilir.

Bu nedenle üniversitemizin aktif öğrencisi bulunan tüm bölümlerinden toplam 9 asil 9 yedek öğrenci seçilecektir.

HİBELER:

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj Hareketliliği hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

HİBE HESAPLAMA

 • Öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80’i gidiş öncesi ödenir.
 • Geri kalan % 20’lik hibe, faaliyetin başarıyla bitirilmesi ve ilgili evrakın Ofise teslim edilmesi sonrasında dönüş sonrası ödenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ile pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
 • Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Kesinti miktarı öğrencinin durumu incelenerek Üniversitemizin Değişim Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda adil şekilde belirlenir.

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (60 günden az olması durumunda) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir bir sebep yoksa, öğrencilerin kendi istekleriyle hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle, öğrenci tarafından hibe iade edilir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden Erasmus Ofisiyle iletişime geçerek, Erasmus Ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce gerekli mercilerle görüşülerek alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir.
 • Bu ilanda öngörülmeyen hususlarda süreç içerisinde yeni bir gelişme ortaya çıkması halinde, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabına uygun olarak Üniversitenin Değişim Komisyonu yeni bir karar alıp uygulama yetkisine sahiptir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.